MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
  osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego drzwiwadowice.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
  2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest
  Jarosław Chrapek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
  JAROSŁAW CHRAPEK KONTRA z siedzibą w Wadowicach (34-100), ul.dr. J. Putka 9, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
  NIP: 5511436646, REGON: 356007880, zwany dalej KONTRA.
  3. Dane osobowe zbierane przez KONTRA za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  4. KONTRA dokłada szczególnej staranności do poszanowania
  prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
  § 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
  1. KONTRA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
  osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność
  gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących
  osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami
  prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące
  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  zwanych dalej łącznie Klientami.
  2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
  indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
  umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do
  wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu
  wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona
  drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której
  dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi
  Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
  Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
  elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust.
  1 lit. b RODO).3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
  4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
  ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
  zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
  5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
  podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
  6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
  dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
  7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie
  swój adres e-mail.
  8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient
  podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
  9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być
  pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
  przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
  Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
  systemu operacyjnego.
  10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
  innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
  Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług
  świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
  tych usług.
  11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
  przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
  korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
  nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
  wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane
  niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
  poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadnionyinteres (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
  dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami
  w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  12. Przekazanie danych osobowych do KONTRA jest dobrowolne,
  w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia
  usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak
  zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
  w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
  Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta
  Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
  § 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są
  przechowywane?
  1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta KONTRA przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy
  usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
  uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
  KONTRA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych
  (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby
  ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. KONTRA korzysta z dostawców,
  którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie
  KONTRA. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę
  hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
  systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do
  analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. KONTRA korzysta z dostawców, którzy nie
  działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
  wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
  płatności elektronicznych oraz bankowe.
  2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w
  innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
  jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  KONTRA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
  odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić KONTRA i jakie
  mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
  stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
  roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
  umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  KONTRA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
  a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowiinaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
  o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane
  osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu
  dostarczenia zamówionych towarów.
  5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
  Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
  i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
  administrowania Sklepem Internetowym.
  6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
  (Newsletter) na jego adres e-mail KONTRA będzie wysyłać wiadomości
  elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach
  i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
  7. W przypadku skierowania żądania KONTRA udostępnia dane osobowe
  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  § 4 Mechanizm cookies, adres IP
  1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
  Zapisywane są one przez KONTRA na urządzeniu końcowym osoby
  odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na
  to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
  pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo
  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
  plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez KONTRA
  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
  odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość
  opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
  produktów w Sklepie Internetowym.
  2. KONTRA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
  informacji poufnych z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
  końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
  lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
  informacji poufnych z komputera Klientów.
  3. KONTRA wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
  sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
  której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowegoponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
  w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
  umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  4. KONTRA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy
  wskazującej lokalizację biura KONTRA, za pomocą serwisu
  internetowego maps.google.com (administrator cookies
  zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
  serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
  cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie).
  5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
  Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
  przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego
  niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
  ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
  Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
  wymagają plików cookies.
  6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Microsoft EDGE;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Chrome;
  e) przeglądarka Safari;
  f) przeglądarka Opera.
  7. KONTRA może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
  przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
  Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
  dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
  Adres IP jest wykorzystywany przez KONTRA przy diagnozowaniu
  problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych
  (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
  informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
  Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
  identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
  programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
  8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
  internetowych. KONTRA nie ponosi odpowiedzialności za zasady
  ochrony prywatności na nich obowiązujące.§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił KONTRA.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
  KONTRA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych
  negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
  korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
  KONTRA może świadczyć jedynie za zgodą.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
  prawna: art. 21 RODO.
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -
  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec
  przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
  KONTRA przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
  interes, np. marketing produktów i usług KONTRA, prowadzenie
  statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu
  Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
  Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
  komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
  będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych
  osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i KONTRA nie będzie
  miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych
  osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec
  przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
  zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe
  były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
  prawie Państwa członkowskiego, któremu KONTRA podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem
  usług społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związkuz wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, KONTRA może
  zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego
  obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
  prawa państwa członkowskiego, któremu podlega KONTRA.
  Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:
  imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla
  celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
  z korzystaniem z usług KONTRA, czy też dodatkowo adresu
  zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia,
  które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg
  oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
  świadczeniem usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa
  prawna: art. 18 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
  danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego
  rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
  funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
  z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. KONTRA nie będzie
  też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
  wówczas KONTRA ogranicza ich wykorzystanie na czas
  potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
  jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
  a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich
  wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów,
  w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one
  potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych –
  wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do
  rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –
  ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad
  interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
  osobowe Klienta.
  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
  przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma
  prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
  kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
  przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania
  tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
  przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
  przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
  danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
  w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient,
  którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia
  niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie
  dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego
  przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma
  również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
  Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest
  to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle
  dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest
  formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
  maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych
  do innego administratora danych osobowych.
  8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, KONTRA spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po
  jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter
  żądania lub liczbę żądań – KONTRA nie będzie mógł spełnić żądania
  w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
  informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
  żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
  przyczynach.
  9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.
  10. Klient ma prawo żądać od KONTRA przekazania kopii standardowych
  klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7
  Polityki Prywatności.